Ostale usluge

Građevniska vještačenja

 1. Prethodno osiguranje dokaza (prethodno utvrđivanje činjeničnog stanja)
 2. Naknadno osiguranje dokaza (naknadno utvrđivanje činjeničnog stanja)
 3. Arbitraža i mirenje

Uz navedeno ostala graditeljska vještačenja obuhvaćaju skup stručnih aktivnosti koje definiraju:

 1. Kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova na pojedinom objektu
 2. Utvrđivanje nedostataka na objektu
 3. Postotak dovršenosti objekta
 4. Cijenu pojedinih izvedenih radova
 5. Snimak postojećeg stanja prilikom preuzimanja objekta ili prostora
 6. Utvrđivanje štete na pojedinom objektu nastale zbog raznih uzroka
(prirodna nepogoda, _nekvalitetni materijali, loša izvedba, viša sila i sl.)
 1. Vrijednost sanacije pojedinih oštećenja na objektu nastalih zbog raznih uzroka
 1. Rekonstrukcija zbivanja i odgovornosti na gradilištu na temelju uvida u građevinsku dokumentaciju (projekte, građevinsku knjigu, građevinski dnevnik, zapisnike i sl.)
 1. Osiguranje dokaza tj. pravni termin koji obuhvaća gore navedene radnje, a izvodi se na zahtjev stranaka pri pojedinom općinskom ili trgovačkom sudu.

Izrada graditeljskih troškovnika

Troškovnik građevinskih radova je procjena ukupne vrijednosti nekog određenog posla ili grupe poslova u graditeljstvu. Takva procjena dobije se umnoškom količina i jediničnih cijena svakog pojedinog rada uključivo građevinski materijal i opremu.

Cijena dobivena iz takvih troškovnika je neopterećena namiještanjem cijena pojedinih ponuditelja – građevinskih izvoditelja i kao takva je dobra kao etalon-podloga za ponude građevinskih izvoditelja. Isto tako, sudski vještak svojom licencom i profesionalnom nezavisnošću, garantira takvu cijenu tržišno realnom.

Skoči do alatne trake